محبت خداوند

90105_prayer2-300x200

بنام مهربانتــــــــــــــــرین ღ

محبت خداوند همچون نسیم در گندمزار،

بر قلب های ما می وزد،
کجاست آن دل حقیقت بین تا از نوازش این نسیم،
غرق در لذت شود؟…
خدای رحمن و رحیم …
که خود فرمود:
اوست خدائى كه هم او، و فرشتگانش برشما بندگان رحمت ميفرستد،
تا شما را از ظلمتها بيرون آورد و بعالم نور رساند،
و او بر اهل ايمان بسيار رئوف و مهربان است.”

قرآن کریم، (آيۀ ” ۴۳” ازسورۀ ” ۳۳” احزاب)

رحيم به معنى مهربان نسبت به آنهائيست كه داراى اراده و انتخاب هستند،
و اين اراده و انتخاب را برحسب ارادۀ الهى و براى خوشنودى او بكارميبرند.
گفته شده:
” وقتی یک مسلمان درآغازشروع هرکار، طبق امر خداوند، میگوید:
“بسم الله الرّحمان الرّحیم” ( بنام خداوند که رحمان و رحیم است) .
خودرا درپناه رحمت بی نهایت خداوند جا می دهد، که در دنیا وآخرت،
شامل حال او می گردد.
رحمان مهربانی و شفقت بیش از حد خداوند است که به مردم اين دنيا تعلق دارد، و رحيم، نهایت لطف و مهربانی اوست، که متعلق به اهل آخرت است.
آنها كه ميدانند، دعا ميكنند: ” اى رحمان دنيا و رحيم آخرت ” .

رحمان دراين دنيا انسان را تغذيه ميكند، رحيم رحمت ابدى آخرت را با خود بهمراه دارد، نشانۀ رحميّت درمؤمنين بصورت شكرگزار بودن، اهميّت دادن و بخشيدن، ُبروز ميكند كه بازهم او به ما ميدهد. عدم غرور در وسيلۀ انجام اعمال خيربودن، وتشخيص اينكه اوهم آفرينندۀ محتاجان است، وهم برآورندۀ نيازهاى آنها درتوسعۀ محبّت الهّى، برآنها كه به آن محتاجند، تمام اينها بازتابانندۀ نور رحمانيت است.

اگر با مشكلات، قدرناشناسيها و رنجشها روبرو شويم، بايد آنها را بخاطر خداوند تحّمل كنيم، چون پاداش خود را دراين دنيا وچندین برابر آنرا درآخرت خواهيم گرفت، كارهاى خوب خود را به ُ رخ نكشيم، مخصوصاً نسبت به دريافت كنندگان، ازآنها متشكرباشيم، اگروضعيت آنها وجود نداشت، محبّت وسخاوت ما نمى توانست بعمل درآيد. همچنين درمورد، دريافت كنندگان محبّت و توجّه – كه آنها هم بايد نسبت به محبّت كنندگان شكرگزار باشند و آنها را هميشه بخوبى درخاطرداشته باشند، “چون كسى كه نمى تواند ازمخلوق تشكر كند، نمى تواند شكر خداوند را بجا آورد.” البته هرگز نبايد از احسان كنندگان ُبت ساخته و بجاى بندگى خداوند، به بندگى آنها درآیند.
بايد دانست كه خير، فقط ازطرف خداوند مى آيد، اما وسيله اى هم كه او انتخاب فرموده وسيلۀ زيبائى است كه ارزش احترام و تشكر را دارد….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s