اغاز خلافت حضرت عثمان رضی الله عنه و خطبه وی در بیان آنکه ناصح فعال به فعل به از ناصح قوال به قول

چون دوران زمانداری عثمان بن عفان ( سومین خلیفه ) فرا رسید .برمنبر فراز امد و بر جای پیامبر (ص) نشست ان منبر سه پایه داشت پله نخست بالاترین جایی بود که پیامبر ص به هنگام ایراد خطابه بر ان می نشست .پس از رحلت ان حضرت ابو بکر خلیفه اول بر پله دوم نشست و چون نوبت به عمر خلیفه دوم رسید بر پله سوم نشست اما وقتی نوبت خلافت عثمان فرا امد بر جایگاه پیامبر ص نشست در این هنگام یکی از حضار فضول در مجلس با لحنی اعتراض امیز به او گفت تو که از حیث مقام پایین تری از سلف خود هستی چرا برجایگاه پیامبر ص تکیه داده ای عثمان جواب داد اگر بر پله سوم اخرین پله منبر می نشینم شما گمان می کردید که می خواهم خود را همطراز عمر بدانم و اگر بر پله دوم می نشستم خیال می کردید که میخواهم خود را همشان ابو بکر سازم لیکن اکنون که بر جایگاه پیامبر ص نشسته ام کسی این احتمال را نمی دهد که من می خواهم خود را هم شان ان حضرت قرار دهم .انگاه عثمان به جای ایراد خطا به تا نزدیکی عصر خاموش نشست .کسی قدرت ان نداشت که به او بگوید یا ایراد خطا به کن و یا از مسجد بیرون شو زیرا همه حضار از هیبت معنوی حاکم بر مسجد مات و متحیر شده بودند .

مولانا حکایت فوق را ارشاد بدون کلام اورد و او می گوید پند و ارشاد عملی برای مردم جذاب تر و مقبول تر است تا حرافی و لفا ظی

قصه عثمان که بر منبر برفت —— چون خلافت یافت بشتا بید تفت
منبر مهتر که سه پایه بده ست —– رفت بو بکر و دوم پایه نشست

بر سوم پایه عمر در دور خویش —— از برای حرمت اسلام و خویش

دور عثمان امد او بالای تخت —— بر شد و بنشست ان محمود بخت

پس سئوال کرد شخصی بوالفضول —- کان دو ننشستند بر جای رسول

پس تو چون جستی از ایشان برتری ؟ —- چون به رتبت تو از ایشان کمتری
و
گفت : اگر پایه سوم را بسپرم ——- وهم اید که مثال عمرم

بر دوم پایه شوم من جای جو ——- گویی: بوبکرست و این هم مثل او

هست این بالا مقام مصطفی —— وهم مثلی نیست با ان شه مرا

بعد از ان بر جای خطبه ان ودود —- تا به قرب عصر لب خاموش بود

زهره نه کس را که گوید :هین بخوان —— یا برون اید ز مسجد ان زمان

و و
هیبتی بنشسته بد بر خاص و عام —— پر شده نور خدا ان صحن و بام

ودود = بسیار دوستدار – بسیار مهربان

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s