باب فضیلت ذکرخداوند عزوجل

10985598_1563284060577785_1841575617959009589_n

از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت :پیامبرخدا صلی الله علیه وسلم فرمودند: برای خدافرشته هایی است که به راه هامی روند واهل ذکر را جستجو می کنند چون مردمی راکه به ذکرخدامشغول اندپیداکردند به یکدیگرخود صدا می کنندکه بیائید که گمشده شما اینجا است سپس با بالهای خود به اطراف این مردم آن قدرتجمع می کنند که تاآسمان دنیا میرسند. وخداوند متعال درحالی که ازهمگان داناتراست ازاین فرشته ها می پرسد :بندگانم چه میگویند ؟
فرشته هامیگویند :حمدوثنا وتسبیح وتهلیل تورامیگویند.
می گوید:آیا اینها مرادیده اند؟
فرشته هامی گویند : نه خیر،به خداوندسوگنداست که تورا ندیده اند.
میگوید: اگر مرامی دیدند چگونه می بودند؟
می گویند : اگرتورا می دیدند ازین بیشتر تو راعبادت وتمجید وتحمیدنموده وتسبیح تورامی گفتند.
می گوید: اینها ازمن چه می خواهند؟
می گویند :ازتو بهشت می خواهند
می گوید: آیا بهشت رادیده اند ؟ می گویند: پروردگارا !به خداوند سوگند که آنراندیده اند .می گوید: اگر بهشت رامی دیدند چگونه می بودند ؟می گویند : اگربهشت رامی دیدندازین هم بیشتر آرزویش رانموده وبیشترمطالبه می کردند، وبه آن رغبت زیادتری می داشتند .
می گوید: ازچه چیز پناه می جویند ؟
می گویند: ازآتش دوزخ
می گوید :آیا دوزخ رادیده اند ؟ می گویند :پروردگارا!به خداوند سوگنداست که ندیده اند می گوید :اگردوزخ رامی دیدند چگونه می بودند؟ می گویند : اگرمی دیدند ازین بیشترازآن گریزان بوده وبیشتر میترسیدند. خداوندمتعال می گوید پس من شماراشاهدمیگیرم که ایشان را بخشیدم . فرشته از فرشتگان می گوید دربین اینها فلانی است که باایشان ذکرنکرده است بلکه برای انجام کاری درمجلس آنهااشتراک نموده است
[خداوند متعال] می گوید:اینها کسانی اندکه هم نشینان آنها نیایدبدبخت شوند .

1_ازین دانسته می شودکه صحبت اثردارد،وهمنشین نیکان نیک است ،ولوآنکه عمل آنهاراانجام نداده باشد،وهم نشین بدان بداست،ولوآنکه عمل آنهاراانجام نداده باشد
سعدی علیه الرحمه میگوید
پسرنوح بابدان بنشست.
خاندان نبوتش گم شد.
سگ اصحاب کهف روزی چند.
پی نیکان گرفت مردم شد.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: