موسيٰ و فرعون – يك پند و چهار فضيلت

—————————————–

روزي حضرت موسي (ع) به فرعون رو كرد و گفت: بيا يك پند بپذير و چهار فايده در عوض برگير.

فرعون: آن يك پند چيست؟

موسي: آشكارا بگو: خدايي جز خداي يگانه نيست. فرعون: آن چهار عوض چيست؟ چه سودي از اين اقرار ميبرم؟

موسي : اول تندرستي, دوم عمر طولاني, سوم سلطنت در دنيا و آخرت و چهارم جواني هميشگي در درون. فرعون: درباره اش فكر ميكنم, بهتر است با آسيه مشورت كنم (به درون ميرود) ازهمسرش آسيه ميپرسد: آسيه نظر شما درباره پيشنهاد موسي چيست؟

آسيه: بسيار پيشنهاد خوبي است, چهار منفعت ميبري, فوراً بپذير.

خود كه يابد اين چنين بازار

كور كمپيري چه داند باز را

امافرعون باهامان مشورت ميكند.

هامان: هرگز اين كار را مكن, همة اين وعده ها و سودهايش به اندازة يك روز خداوندگاري تو براين مردم و بندگي آنان نسبت به تو نمي ارزد. جاذبة جنسيت اهريمني فرعون و هامان موجب شد كه سخن او را باور دارد.

نتيجه و برداشت: در اين داستان, موسي, عقل عملي است كه به فرعون نفس انساني راه نجات را نشان ميدهد. فرعون نفس اماره با همسرش آسية دل مشورت ميكند آسية دل ميگويد اين پند دلپسند است, بپذير, اما هامان كه نفس اماره توجيه گراست بازش ميدارد.

بود هامان جنس مر فرعون را

بر گزيدس بٌرد بر صدر سرا

اي دريغ اين جمله، احوال توست

تو برآن فرعون بر خواهيش بست

آنكه در هواي نفس و در گرداب و گنداب رذالتهاست چون فرعون نفس جذب هامان نفس ميشود, نه جذب موسي عقل. زيرا هر دو سوزنده و ضد نورند.

هر دو سوزنده چو دوزخ ضدنور

هر دو چون دوزخ ز نور دل نفور[نفرت]

و همانطور كه هر جنس هم جنس خود را جذب ميكند, ضد خود را دفع ميكند (مرد و زن ضد هم نيستند بلكه در ذات و روح انساني و هدف توليدي, تجانس ذاتي و فعلي دارند).

زانكه دوزخ گويد اي مؤمن تو زود

برگذر كه نورت آتس را ربود

در حديث آمده است: همان طور كه مؤمن در دعا از خدا دوري از آتش دوزخ را خواهان است دوزخ هم از خدا خواهد كه مرا از دست مؤمن پناه ده, زيرا: ((هلا ك نار نور مؤمن است )) پس هستي, عرصه جذب و دفع است و چون كتاب خدا آينه ماست و كلام او در حكم آزمون وجود ما،لذاخود را اين گونه بشناسيم كه:

گر به هامان مايلي, هاماني اي

ور به موسيٰ مايلي سبحاني اي

ور به هر دو مايلي انگيخته

نفس و عقلي هر دوان آميخته

———————————————————————

داستان ها و پيام هاي مثنوي

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s