شرم از خداوند در خلوت و قناعت در رزق اوتعالي و تقدس

—————————————————-
در كيمياي سعادت مي آورد كه رسول خدا صلي الله عليه وسلم فرمود: چون روز قيامت شود حق تعالي گروهي را از أمت من پروبال آفريند تا به بهشت پرند فرشتگان گويند شما حساب و ترازو و صراط همه را ديديد؟ ايشان گويند ازين همه هيچ يك هم نديديم گويند شما از أمت كدام پيغمبر ايد؟ گويند ما از أمت محمديم عليه الصلوات والسلام فرشتگان گويند عمل شما چه بود در دنيا كه أين همه كرامت يافتيد ؟ ايشان گويند ما را دو خصلت بود يكي آنكه در خلوت از خداوند خود شرم داشتيم كه معصيت كنيم ديگر آنكه راضي بوديم بر رزق اندك كه حق تعالي ما را داداي.
———————————————
(( رياض الناصحين ))

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: