میدان ارادت

10171910_793610967342180_5954024863742508573_n

میدان ارادت :
ارادت خواست است ومراددرراه بردن وآن سه است.ارادت دنیای محض.ارادت آخرت محض وسوم ارادت حق محض. نشان ارادت دنیای محض سه چیزاست:درزیادت دنیا به نقصان دین راضی بودن.ازدرویشان مسلمان اعراض کردن و حاجتهای خود به مولی به حاجتهای دنیاافکندن. نشان ارادت آخرت محض سه چیزاست:درسلامت دین به نقصان دنیاراضی بودن. موانست بادرویشان داشتن و حاجتهای خودبه مولی به آخرت افکندن.نشان ارادت حق محض سه چیزاست: پای برهردوجهان نهادن. ازخلق آزادگشتن و ازخود باز رستن.

میدان قصد:
صحت قصد ودرستی آهنگ تخم کار است. قصد آهنگ حق است که به ترک هرچه جز اوست بگیری.قصدراسه رکن است: قصد تن به خدمت. قصددل به معرفت و قصدجان به محنت.قصد تن راسه نشان است: ازجهدنیاسودن.ازتنعم کاستن و فراغت جستن. قصددل راسه نشان است: نازک دل بودن. ازسماع آرام نگرفتن وبه مرگ گرائیدن.

میدان صبر :
صبرراسه رکن است:صبربربلا(اصبروا)ودیگرمعصیت(وصابروا)وسوم صبربرطاعت(ورابطوا)صبربربلا رابه دوستدارِی میتوان وآن ازسه چیززاید:یکتائی دل.علم باریک ونورفراست. صبرازمعصیت راباترس میتوان وازآن سه چیززاید:الهام دلها وقبولی دعاو نورعصمت.وصبربرطاعت راباامیدمیتوان وازآن سه چیززاید:بازداشت بلاهاوروزی نصیب نشده و به نیکان گرائیدن .

میدان جهاد:
جهادبازکوشیدن است بانفس و با دیو و بادشمن.جهادراسه رکن است:بادشمن به تیغ و بانفس به قهرو بادیو به صبر.مجاهدان به تیغ سه گروه اند: کوشنده ماجورو خسته مغفورو کشته شهید.مجاهدان بانفس سه گروهند:یکی میکوشد او از ابراراست و یکی می یابداو از اوتاد است ودیگری بازرسته و اوازابدال است.ومجاهدان بادیو سه گروه اند:یکی به علم مشغول که اوازمقربان است یکی به عبادت مشغول واوازصدیقان است و یکی به زهدمشغول واوازاولیائان است.

میدان ریاضت:ریاضت نرم کردن است وآنراسه رکن است:ریاضت افعال به حفظ.ریاضت اقوال به ضبط و ریاضت اخلاق به رفق.ریاضت افعال سه چیزاست: اتباع علم وغذای حلال ودوام ورد.ریاضت اقوال سه چیزاست: قرائت قرآن و مداومت عذر و نصیحت خلق. ریاضت اخلاق سه چیزاست: فروتنی وجوانمردی و بردباری

صد میدان / خواجه عبدالله انصاری

Advertisements

Tagged: , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: