شخصی به نزد ابراهیم خواص(رح)آمد وگفت مرا سخنی بگو تاآن را امام خود سازم

شخصی به نزد ابراهیم خواص (رح) آمد وگفت مرا سخنی بگو تاآن را امام خود سازم.ابراهیم فرمود:اگر از من شش خصلت قبول کنی بعد از آن هیچ زیان نبینی.”اول آن است که چون معصیتی خواهی کرد روزی او را مخور”.او گفت: هر چه در عالم هست رزق اوست من از کجا خورم؟ ابراهیم فرمود:نیکو باشد که رزق او خوری و در وی عاصی باشی؟.” دوم آنکه چون معصیتی خواهی کرد از ملک خدای بیرون شو” گفت:این سخن دشوارتر است وقتی مشرق و مغرب بلاد الله است من کجا روم؟ ابراهیم فرمود :نیکو باشد که ساکن ملک او باشی و در وی عاصی باشی؟ “سوم آنکه چون معصیتی کنی جایی کن که خدای تعالی ترا نبیند”.او گفت: این چگونه باشد که او عالم الاسرار است؟ ابراهیم فرمود:نیکو بود که رزق او خوری و ساکن بلاد او باشی و از او شرم نداشته باشی و در نظر او معصیت کنی؟. “چهارم آن است که وقتی ملک الموت به قبض جان تو آید بگو که مهلتم ده تا توبه کنم”. گفت:او از من این قبول نکند. ابراهیم فرمود: پس وقتی قادر نیستی که ملک الموت را یک دم از خود دور کنی بهتر آن نیست که پیش از آنکه بیاید توبه کنی؟” پنجم آنکه چون نکیر و منکر پیش تو آیند هر دو را از خود دفع کن”. گفت:هرگز نتوانم. ابراهیم فرمود:پس جواب ایشان را اکنون آماده کن .” ششم آن است که فردای قیامت که فرمان آید که گناهکاران را به دوزخ برن تو مرو” . گفت: چگونه امکان باشد؟ ابراهیم فرمود:پس کاری کن که با فرشتگان بر آیی.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s